მოგვწერეთ
თემის განმარტებები

ჯეროვანი სიზუსტის დაცვა

მაუწყებელი ვალდებულია, გადაამოწმოს ფაქტები და არ შეიყვანოს მაყურებელი შეცდომაში. იმ შემთხვევაში, თუ ეთერში დაიშვება ფაქტობრივი შეცდომა, მედიასაშუალებამ ის აუცილებლად უნდა გამოასწოროს და შეცდომის შესახებ მომდევნო გამოშვებაში აცნობოს მაყურებელს. სტატისტიკური ინფორმაციის მიწოდებისას ჟურნალისტებმა უნდა მიუთითონ წყარო და განსაკუთრებული სიფრთხილით მოეკიდნონ ინფორმაციას, რომელიც ჯანდცვას, დანაშაულსა და ეროვნულ უსაფრთხოებას ეხება.
ასევე, მაუწყებელმა მაყურებლის შეცდომაში შეყვანისაგან დაზღვევის მიზნით, თავი უნდა აარიდოს ახალ ამბებსა და საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ გადაცემებში მომხდარის ინსცენირებასა და დადგმული კადრების გამოყენებას. ანდაც, უნდა აღნიშნოს, რომ კადრები რეკონსტრუქციას წარმოადგენს.
მაუწყებელმა ასევე არ უნდა დაამახინჯოს ციტატა ან კომენტარი, რომელსაც რესპონდენტები ეტყვიან.

მიუკერძოებლობა

დაუშვებელია, პოლიტიკური თანამდებობის პირის ან პარტიის წევრის მიერ გადაცემის წაყვანა ან ჟურნალისტობა. არ შეიძლება, ჟურნალისტის ან მაუწყებლის მხრიდან, რომელიმე გადაცემაში პოლიტიკური პარტიის, საზოგადობრივი თუ რელიგიური გაერთიანების ან სხვა ნებისმიერი ჯგუფის მხარდამჭერი პოზიციის გამოხატვა. აუცილებელია, მაუწყებელმა ნებისმიერი თემის გაშუქებისას დაიცვას ბალანსი, ხოლო თუ მეორე მხარისგან კომენტარი არ აქვს, სიუჟეტშივე აღნიშნოს.
პროგრამა ან სიუჟეტი მიკერძოებული იქნება, თუ მნიშვნელოვანი ფაქტების შესახებ ამომწურავ ინფორმაციას არ შეიცავს და კონკრეტული პირის მხარდამჭერ მოსაზრებებს გამოხატავს.  გადაცემაში სტუმრების მოყვანის შემთხვევაში, ყველა მხარე სათანადოდ უნდა იყოს წარმოჩენილი.

სამართლიანი მოპყრობა

მაუწყებელი ვალდებულია, ყველა რესპონდენტს მოეპყროს სამართლიანად. პროგრამაში მოწვეულმა სტუმარმა უნდა იცოდეს წინაწარ, თუ რა თემაზე მოუწევს საუბარი. თუ პროგრამის მონაწილე არასრულწლოვანია, მაშინ თანხმობა მეურვისაგან უნდა იყოს მიღებული. მაუწყებელმა უნდა დაიცვას რესპონდენტის მოთხოვნა, თუ მას ანონიმურობა სურს. ასევე, პირს, რომლის მიმართაც გადაცემაში ბრალდებები გამოითქმება, დროულად უნდა მიეცეს პასუხის გაცემის საშუალება.

არჩევნები

მაუწყებელი წინასაარჩევნო კამპანიის გაშუქებისას ვალდებულია, თანაბრად დაუთმოს კვალიფიციურ საარჩევნო სუბიექტებსა და კანდიდატებს დრო ისე, რომ მათ შეძლონ, მაყურებლის ინფორმირება საკუთარი პროგრამის შესახებ. მაუწყებელი არჩევნებში მონაწილე ყველა სუბიექტს უნდა აძლევდეს საშუალებას, გააკეთოს კომენტარი. მედიას ეკრძალება, პოლიტიკოსს მისცეს რაიმე სახის დაპირება გაშუქების შინაარსთან დაკავშირებით. საარჩევნო პერიოდში კანდიდატის ან პარტიის წარმომადგენლის იმ პროგრამებში მონაწიელბოა, რომელიც პოლიტიკასთან არაა კავშირში, იმ შემთხვევაში შეიძლება, თუ მოლაპარაკება გადაცემაში მონაწილეობის შესახებ, საარჩევნო კამპანიამდე იყო დაწყებული. არჩევნების დღეს მაუწყებელი უნდა შემოიფარგლოს მხოლოდ ფაქტობრივი გარემოებების გაშუქებით, რათა მოვლენათა ანალიზმა ზეგავლენა არ მოახდინოს არჩევნების შედეგებზე.
მაუწყებელმა საარჩევნო კამპანიისას უნდა მისცეს კვალიფიციურ საარჩევნო სუბიექტს, ყოველდღიურ ახალ ამბებში მნიშვნელოვან თემებზე კომენტარის გაკეთების საშუალება, ასევე პარტიათა აქტივობები თანაბრად და დაბალანსებულად უნდა გაშუქდეს. მნიშვნელოვანია, საარჩევნო პერიოდში მაუწყებელმა მკვეთრად გამიჯნოს პირის, როგოც საჯარო მოხელისა და როგორც საარჩევნო სუბიექტის საქმიანობა.

მრავალფეროვნება, თანასწორობა და შემწყნარებლობა

მაუწყებელი ვალდებულია, არ გაავრცელოს მასალა, რომელიც შეიცავს სიძულვილის ენას ეთნიკური, რელიგიური სექსუალური და სხვა უმცირესობებისადმი. მან ასევე თავი უნდა აარიდოს უარყოფით მოვლენებთან რომელიმე სახის უმცირესობის დაუსაბუთებელი კავშირის შესახებ საუბარს, არ უნდა შეუწყოს ხელი სტერეოტიპების ჩამოყალიბებას. თუ ჟურნალისტის რესპონდენტი ხმარობს შეურაცხმყოფელ გამოთქმას რომელიმე ჯგუფის მიმართ, ჟურნალისტი ვალდებულია, კონკრეტული მონაკვეთი ეთერში არ გაუშვას. თუ სიძულვილის ენას ადგილი პირდაპირი ეთერის დროს ექნება, წამყვანი ვალდებულია, მოუწოდოს კორექტულობისაკენ სტუმარს.

პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა

დაუშვებელია, მაუწყებლის მხრიდან ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელყოფა. გადაცემის მომზადებისას პირადი ინფორმაცია (ტელეფონი, საცხოვრებელი და ა.შ.) საზოგადოებრივი ინტერესის არსებობის შემთხვევაში შეიძლება, გასაჯაროვდეს. ასევე, ადამიანის პირად ცხოვრებაში ჩარევა  შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ საზოგადოებრივი ინტერესის დაცვას ემსახურება და მიღებული ბენეფიტი აღემატება კონკრეტული პირისადმი მიყენებულ ზიანს. სკოლაში, საავადმყოფოსა თუ საპატიმროში სიუჯეტის მოსამზადებლად საჭიროა თანხმობის მიღება როგორც უფლებამოსილი, ასევე იმ პირებისგანაც, რომელთა გადაღებაც ხდება. ფარული გადაღება გაუმართლებელია იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც არსებობს ვარაუდი, რომ ღიად ჩაწერა ჟურნალისტურ გამოძიებას შეუშლის ხელს. ასევე, სატელეფონო საუბრის ინტერვიუდ გამოყენება შეიძლება მხოლოდ მაშინ, თუ რესპონდენტი გაფრთხილებული იქნება ამის შესახებ.
მაუწყებელმა არ უნდა გადაიღოს ან გაავრცელოს მასალა, რომელშიც ასახულია უბედური შემთხვევის დროს დაზარალებული ან პირი პირადი მწუხარების დროს. მათ შორის, არც საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებსა და დაკრძალვაზე. იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც პირის თანხმობაა მიღებული. ასევე მიუღებელია გარდაცვლილი პირის ვინაობის ეთერში დასახელება თუ არსებობს ვარაუდი, რომ ოჯახმა ფაქტის შესახებ ჯერ არ იცის.

არასრულწლოვანთა დაცვა

მაუწყებელი განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა მოეკიდოს არასრულწლოვანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას. დაუშვებელია მისი ჩაწერა მეურვის ან მშობლის ნებართვის გარეშე. მედია ვალდებულია, არ გაუშვას არასრულწლოვანთათვის მიზანშეუწონელი პროგრამები დღე-ღამის იმ მონაკვეთში, როდესაც არსებობს შანსი, რომ მათ ბავშვი ნახავს. ასევე დაუშვებელია სექსუალური ძალადობის სცენების ეთერში გაშვება 06:00-დან 24:00-მდე. 20:00-დან 23:00-მდე ასეთი მასალის გაშვება დასაშვებია მხოლოდ საზოგადოებრივი ინტერესის არსებობისას შემოკლებული და რედაქტირებული ფორმით.
არ შეიძლება ნარკოტიკის, თამბაქოსა თუ ალკოჰოლის გამოყენება  საბაშვო პროგრამებში. აუცილებელია, მაუწყებელმა დაიცვას არასრულწლოვანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება მაშინაც კი, როდესაც მეურვე თანხმობას აცხადებს მის ჩაწერაზე, გადაცემა/სიუჟეტი კი ბავშვის უფლებებს შელახავს.

დანაშაული და ანტისოციალური ქმედება

მაუწყებელმა არ უნდა გადასცეს ისეთი მასალა, რამაც შეიძლება დანაშაული, ანტისოციალური ქმედება ან საზოგადობრივი არეულობა წაახალისოს.  მან ასევე უნდა დაიცვას უდანაშაულების პრეზუმფცია. დანაშაულის გაშუქების დროს, მაუწყებელმა არ უნდა მოახდინოს პირის იდენტიფიცირება თუ ის საზოგადოებისათვის ცნობილი სახე არ არის ან არ არსებობს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი მის მიმართ. ასევე დაუშვებელია, აღწერილ იქნას დანაშაულის ჩადენის ხერხი, რამაც შესაძლოა, მსგავსი ხერხის წახალისებას შეუწყოს ხელი.
ასევე, მაუწყებელი ვალდებულია, არ შექმნას უსაფუძვლო პანიკა ხალხში.  

შეიარაღებული დაპირისპირება, უბედური შემთხვევები, საგანგებო ვითარება

მაუწყებელმა განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა გააშუქოს, შეიარაღებული დაპირისპირება, უბედური შემთხვევები, საგანგებო ვითარება, პატივი უნდა სცეს აუდიტორიის ემოციებს და დაიცვას ბალანსი საზოგადოებისთვის საინტერესო ინფორმაციის მიწოდებასა და პიროვნების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის ლეგიტიმური მოლოდინს შორის.

ზიანისა და შეურაცხყოფისაგან დაცვა

მაუწყებელმა არ უნდა გადასცეს ისეთი სახის მასალა, რომელიც ზიანსა და შეურაცხყოფის მიყენებას იწონებს. არ უნდა აჩვენოს თვითმკვლელობის ან საკუთარი თავისთვის ზიანის მიყენების მეთოდები. დაუშვებელია ნებისმიერი სახის ძალადობის მისაღებად წარმოჩენა.

რეკლამა საინფორმაციო გამოშვებაში/სარეკლამო სიუჟეტი ნებისმიერ გადაცემაში მითითების გარეშე

დაუშვებელია ახალი ამბების გამოშვებებში რაიმე სახის პროდუქციის რეკლამირება. დაუშვებელია, მედიამ პოპულარიზაცია გაუწიოს კონკრეტულ პროდუქციასა თუ ორგანიზაციას, ან ფულადი თანხა მიიღოს გარკვეული საეთერო მომსახურების საფასურად (ამაში არ შედის სარეკლამო ჭრები). რეკლამისა და პროგრამის შინაარსის მკვეთრი გამიჯვნა სარედაქციო დამოუკდებლობის მნიშვნელოვანი ინდიკატორია.

სპონსორობა

დაუშვებელია საინფორმაციო გამოშვებას, სოციალურ და პოლიტიკურ რეპორტაჟებსა თუ საარჩევნო თემასთან დაკავშირებულ გადაცემებს ჰყავდეს სპონსორი, გარდა სპორტული და ამინდის პროგნოზის გადაცემებისა. სპონსორობა უნდა იყოს გამჭვირვალე. ანონსში კი მისი წარდგენა უნდა იყოს მოკლე. დაუშვებელია სათამშო ბიზნესში ჩართული კომპანიების მიერ, არასრულწლოვანტათვის განკუთვნილი გადაცემების დაფინანსება. დაუშვებელია სპონსორი იყო ადმინისტრაციული ორგანო, მისი წევრი, საჯარო მოხელე, პოლიტიკური პარტია, მისი ლიდერი ან თანამდებობის პირი. არ შეიძლება საარჩევნო სუბიექტმა რომელიმე პროგრამას გაუწიოს სპონსორობა. სპონსორობის შესახებ გადაცემას უნდა მიეთითოს მის დასაწყისში ან/და ბოლოში.

სხვა

ამ სათაურით შეგიძლიათ გამოგზავნოთ ნებისმიერი სახის შენიშვნა ან საჩივარი, რომელიც არ ერგება ზემოთ ჩამოთვლილ თემებს.